Drukuj 

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH EBUDOWLANIEC.PL

 
§ 1. WSTĘP
 
1. Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i jest udostępniany nieodpłatnie w formie, która umożliwia jego pobieranie, utrwalenie i wydrukowanie.
2. Regulamin określa ogólne zasady i wymagania techniczne korzystania z Serwisu, zasady zawierania i rozwiązywania Umów o świadczenie Usług elektronicznych, publikacji Ogłoszeń, prawa własności intelektualnej oraz procedurę reklamacyjną.


§ 2. DEFINICJE
 
Administrator – zarządzająca Serwisem Ebudowlaniec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 30 lok. 6; NIP: 9462707951, REGON: 389367791, KRS 0000909836.
Aplikacja - program komputerowy (aplikacja mobilna) instalowany na urządzeniu mobilnym (smartfonie) Użytkownika, dostępny na systemy operacyjne Android oraz iOS, , stanowiący część Serwisu; gdy w Regulaminie mowa jest o Serwisie, rozumie się przez to również Aplikację.
Dane Osobowe - wszystkie informacje identyfikujące osobę fizyczną, a także IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, w tym informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii zgromadzone przez Administratora i przetwarzane przez niego na zasadach określonych w Regulaminie i Polityce Prywatności.
Gość – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Serwisu www.ebudowlaniec.pl i nieposiadająca Konta lub do niego nie zalogowana.
Kategoria – zbiór tematyczny (np. Maszyny, Usługi), do której przypisane jest Ogłoszenie. Kategoria może dzielić się na powiązane tematycznie podkategorie.
Konsument - osoba fizyczna dokonująca z Administratorem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Konto - wyodrębniona część Serwisu zawierająca zbiór informacji i uprawnień przypisanych konkretnemu Użytkownikowi, oznaczona unikalną nazwą (login) i zabezpieczona hasłem, w której gromadzone są Dane Osobowe Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu a także umożliwiająca mu publikowanie Ogłoszeń;
Newsletter - nieodpłatna elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej osobom cykliczne i automatyczne otrzymywanie informacji o usługach, produktach, nowościach, promocjach, konkursach, wydarzeniach itp., świadczona na zasadach opisanych w Regulaminie.
Ogłoszenie – treść obejmująca propozycję sprzedaży bądź świadczenia usługi lub zaproszenie do uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym sporządzona przez Użytkownika i opublikowana w Serwisie na zasadach określonych w Regulaminie
Operator Płatności - wskazany w Serwisie podmiot obsługujący system dokonywania płatności elektronicznych
Przedmiot Ogłoszenia – towar (produkt fizyczny) lub usługa bądź wymagania dotyczące stanowiska pracy objęte Ogłoszeniem;
Przedsiębiorca na prawach konsumenta - osoba fizyczna zawierająca z Administratorem umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Rejestracja – proces tworzenia Konta za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie, polegający na podaniu przez Użytkownika a następnie zapisaniu w Serwisie, wymaganych danych i uzyskania dostępu do określonych zasobów Serwisu. Proces Rejestracji obejmuje m.in. wybranie odpowiedniego identyfikatora (loginu) i hasła oraz danych kontaktowych.
Serwis - rozwiązanie informatyczne znajdujące się pod adresem internetowym www.ebudowlaniec.pl oraz ewentualnie innymi adresami internetowymi, obejmujące zespół współpracujących ze sobą programów komputerowych, baz danych i elementów towarzyszących (np. graficznych), połączonych w jeden system teleinformatyczny umożliwiający dokonywanie Rejestracji, publikowanie Ogłoszeń, a także zarządzanie Kontem przez Użytkowników;
Umowa – umowa na świadczenie Usług elektronicznych zawarta pomiędzy Administratorem i Użytkownikiem.
Usługi elektroniczne – wszelkie usługi świadczone przez Administratora drogą elektroniczną w ramach Serwisu.
Usługi Odpłatne – usługi świadczone przez Administratora na rzecz Użytkownika za wynagrodzeniem, obejmujące m.in.: opublikowanie płatnego Ogłoszenia oraz Usługi Promowania.
Usługi Promowania – usługi płatnej promocji Ogłoszenia lub firmy Użytkownika.
Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Serwisu po zalogowaniu na Konto.


§ 3. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1. Serwis jest udostępniany przez Administratora za pośrednictwem sieci Internet jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.
2. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym autorskie prawa majątkowe, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej i materiałów, należą do Administratora, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, w sposób nienaruszający praw Administratora oraz praw osób trzecich od chwili podjęcia pierwszej czynności związanej z korzystaniem z Serwisu.
3. Korzystanie z Serwisu oznacza każdą czynność, która prowadzi do zapoznania się z treściami w nim prezentowanymi.
4. W ramach Serwisu możliwe jest:
a) przeglądanie zawartości Serwisu;
b) korzystanie z Konta i powiązanych z nim funkcjonalności;
c) publikacja Ogłoszeń,
d) zapis na Newsletter.
5. Goście mogą korzystać jedynie z ograniczonych funkcji Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie. Dostęp do pełnych funkcjonalności Serwisu, w szczególności do danych kontaktowych Użytkowników, wymaga rejestracji Konta.
6. Dokonanie skutecznej rejestracji Konta wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz akceptacji jego postanowień.
7. Zakazane jest dostarczanie przez korzystających z Serwisu treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Administratora. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu lub narazić Administratora na utratę renomy, dobrego imienia bądź na jakąkolwiek szkodę, polegające w szczególności na:
a) udostępnianiu treści niezgodnych z prawem, szkodliwych, groźnych, obscenicznych, brutalnych, obraźliwych, zniesławiających, wulgarnych, naruszających prywatność innej osoby, nienawistnych lub w inny sposób budzących sprzeciw;
b) podszywaniu się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot bądź fałszywym podawaniu oraz przeinaczaniu w inny sposób swoich powiązań z osobą lub podmiotem;
c) podejmowaniu prób wyłączenia, osłabienia lub zniszczenia Serwisu;
d) przesyłaniu, przechowywaniu lub udostępnianiu treści bądź kodu zawierającego wirusy, złośliwy kod, złośliwe oprogramowanie lub jakiekolwiek składniki mające na celu uszkodzenie lub ograniczenie funkcjonalności Serwisu;
e) zakłócaniu lub powstrzymywaniu innego Użytkownika od korzystania z usług oferowanych w ramach Serwisu,
f) umieszczaniu w Serwisie reklam przez Użytkownika, bez porozumienia z Administratorem
g) podejmowaniu akcji, które mogą przeciążyć Serwis;
a także wszelkich innych działaniach wpływających na poprawne funkcjonowanie Serwisu.
8. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Użytkownika Administrator podejmie w stosunku do niego działania odpowiednie do charakteru naruszenia, włącznie z możliwością usunięcia Konta i uniemożliwienia ponownej Rejestracji.
9. Administrator komunikować będzie się z Użytkownikiem z wykorzystaniem wskazanego przez niego adresu poczty elektronicznej.
10. Korzystanie z Usług i Serwisu jest dobrowolne dla każdego Użytkownika.
11. Administrator zastrzega sobie prawo do umieszczania w Serwisie treści reklamowych dotyczących zarówno własnych produktów i usług jak również produktów i usług swoich kontrahentów, w formach stosowanych w Internecie.
12. Stronami umowy dotyczącej Przedmiotu Ogłoszenia pozostają zawsze Użytkownicy lub Użytkownik i Gość, Administrator jedynie udostępnia Serwis umożliwiający im kontakt w celu zawarcia tej umowy.
13. Oprócz niniejszego Regulaminu mogą obowiązywać dodatkowe regulaminy uzupełniające, w szczególności w zakresie dodatkowych usług.

 
§ 4. WYMAGANIA TECHNICZNE
 
1. Korzystanie z Serwisu w pełnym zakresie możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Użytkownika następujących wymagań technicznych:
a) posiadania urządzenia końcowego (komputer/tablet/telefon komórkowy) umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny,
b) zainstalowania na urządzeniu, o którym mowa powyżej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari lub innej kompatybilnej, obsługującej pliki cookie,
c) posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej.
2. Wymagania techniczne niezbędne do skorzystania z Usług poprzez Aplikację są tożsame z powyższymi, przy czym Aplikacja może być zainstalowana wyłącznie na końcowym urządzeniu mobilnym (smartfonie, tablecie) Użytkownika wyposażonym w system operacyjny Android lub iOS.
3. Przed skorzystaniem z Serwisu Użytkownik obowiązany jest sprawdzić, czy posiadane przez niego urządzenie spełnia wymogi techniczne określone w Regulaminie. W razie wątpliwości co do technicznych możliwości korzystania z Serwisu należy wysłać stosowne zapytanie do Administratora na adres poczty elektronicznej: biuro@ebudowlaniec.pl
4. Administrator dołoży należytej staranności, aby korzystanie z Serwisu było poprawne, jednak Administrator nie gwarantuje, iż nie wystąpią problemy z dostępem do treści prezentowanych w ramach Serwisu. Przypadki takie, wraz z ich szczegółowym opisem należy zgłaszać do Administratora na adres poczty elektronicznej: biuro@ebudowlaniec.pl
5. Administrator informuje, iż problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie, z którego korzysta Użytkownik (np. zapory sieciowe, niewłaściwe wersje przeglądarki internetowej, programy antywirusowe i inne) mogą ograniczyć lub uniemożliwić mu dostęp do usług oferowanych w ramach Serwisu.
6. Administrator za pośrednictwem Serwisu świadczy usługi 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Administrator zastrzega sobie prawo do przerw serwisowych. O przerwach serwisowych i czasie ich trwania Administrator będzie w miarę możliwości informował poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie stosownych komunikatów w Serwisie.
7. Wszelkie działania podejmowane przez osoby trzecie, które mają dostęp do urządzenia końcowego Użytkownika podczas aktywnego zalogowania się do Serwisu, są odnotowywane jako działania tego Użytkownika. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za konsekwencje udostępnienia urządzenia końcowego innym osobom lub pozostawienia go bez nadzoru.
8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy związane z korzystaniem z Serwisu spowodowane brakiem dostępu do Internetu będące po stronie Użytkownika lub Gościa.

 
§ 5. REJESTRACJA KONTA
 
1. Rejestracja Konta jest dobrowolna i bezpłatna.
2. Użytkownik może mieć zarejestrowane najwyżej jedno Konto w Serwisie.
3. Konto umożliwia Użytkownikowi korzystanie m.in. z następujących funkcjonalności Serwisu:
a) publikowania i zarządzania opublikowanymi Ogłoszeniami;
b) obserwowania Ogłoszeń innych Użytkowników;
c) wysyłania i odbierania wiadomości do innych Użytkowników;
d) dokonywania płatności na rzecz Administratora.
4. W celu dokonania Rejestracji Użytkownik powinien podać dane oznaczone w formularzu rejestracyjnym jako obowiązkowe, oraz określić swój identyfikator (login) i hasło, które służyć będą do jego identyfikacji w Serwisie, zaakceptować Regulamin a następnie nacisnąć przycisk „Zarejestruj się”. Po tej czynności Użytkownik otrzyma na wskazany adres poczty elektronicznej wiadomość z linkiem do aktywacji Konta wraz z aktualnym Regulaminem.
5. Rejestracja zostaje zakończona w momencie aktywacji Konta przez Użytkownika. Od tego momentu Użytkownik ma możliwość zalogowania się do Serwisu i korzystania z jego pełnych funkcjonalności.
6. Aktywacja Konta przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem przez niego oświadczenia, iż dane wskazane w procesie Rejestracji są prawdziwe oraz że jest on uprawniony do dysponowania tymi danymi. Użytkownik jest zobowiązany do aktualizacji swoich danych.
7. W przypadku niedokonania aktywacji w ciągu 24 godzin od otrzymania wiadomości potwierdzającej Rejestrację Konta, link aktywacyjny wygasa a Konto nie zostaje aktywowane.
8. W celu dokonania Rejestracji za pomocą serwisu Facebook lub Google należy wybrać w formularzu rejestracyjnym przycisk "Zarejestruj przez Facebook" lub „Zarejestruj przez Google” i zalogować się do serwisu Facebook.com lub Google.com udzielając tym samym zgody na pobranie z serwisu Facebook.com lub Google.com danych niezbędnych do Rejestracji.
9. W przypadku osób fizycznych do założenia Konta niezbędne jest posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
10. Rejestracja w Serwisie nie jest możliwa z wykorzystaniem loginu zajętego uprzednio przez innego Użytkownika.
11. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła dostępu do swojego indywidualnego Konta w Serwisie.
12. Zarejestrowany i zalogowany Użytkownik może edytować i poprawiać swoje dane.
13. Zabronione jest korzystanie z Kont innych Użytkowników a także udostępnianie Konta, w tym udostępnianie loginu oraz hasła Użytkownika innym Użytkownikom oraz podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie haseł do Kont innych Użytkowników bądź powodujących zakłócenia we właściwym działaniu Serwisu, w szczególności poprzez podejmowanie akcji, które mogą przeciążyć Serwis, a także wszelkie inne działania wpływające na poprawne funkcjonowanie Serwisu.
14. W przypadku śmierci Użytkownika będącego osobą fizyczną lub likwidacji Użytkownika będącego osobą prawną bądź jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, Umowa na korzystane z zasobów Serwisu wygasa. Usunięcie Konta przez Administratora nastąpi po zgłoszeniu i wykazaniu przez uprawnionego okoliczności stanowiących podstawę do wygaśnięcia Umowy.


§ 6. USŁUGA NEWSLETTER
 
1. Usługa subskrypcji (wysyłania na podany adres poczty elektronicznej) Newslettera jest usługą bezpłatną i jest dostępna dla wszystkich osób, które podadzą swój adres poczty elektronicznej za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza lub wyrażą stosowną zgodę.
2. W ramach usługi Newsletter Administrator wysyła na podany przez zainteresowanego adres poczty elektronicznej zamówiony biuletyn elektroniczny informujący o aktualnościach, produktach, nowościach, promocjach, konkursach, wydarzeniach itp.
3. Możliwość korzystania z Usługi Newsletter przez adresata jest uwarunkowana posiadaniem przez niego czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
4. Każdy Newsletter pochodzący od Administratora zawiera:
a) informację o nadawcy;
b) wypełnione pole „temat", określające treść przesyłki;
c) informację o sposobie rezygnacji z korzystania z usługi w postaci Newslettera lub zmianie jej parametrów.


§ 7. PUBLIKACJA OGŁOSZEŃ W SERWISIE
 
1. Ogłoszenia mogą być publikowane w Serwisie wyłącznie przez zalogowanych Użytkowników.
2. Publikacja Ogłoszenia w Serwisie jest bezpłatna lub odpłatna w zależności od wybranego przez Użytkownika wariantu. O wysokości opłaty lub jej braku Użytkownik zostanie każdorazowo poinformowany przed opublikowaniem Ogłoszenia.
3. Opublikowane Ogłoszenie jest dostępne dla wszystkich korzystających z Serwisu. Zarówno Przedmiot Ogłoszenia jak również formularz kontaktowy, umożliwiający wysłanie zapytania do Użytkownika publikującego Ogłoszenie za pośrednictwem poczty elektronicznej dostępny będzie dla wszystkich Użytkowników lub Gości. W zależności od wyboru Użytkownika, w Ogłoszeniu może również być dostępny jego numer telefonu. Będzie on widoczny jedynie dla zalogowanych Użytkowników.
4. Z momentem publikacji Ogłoszenia Użytkownik udziela Administratorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i nieodpłatnej licencji na utrwalanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie całości lub dowolnego fragmentu Ogłoszenia, w celu jego wyświetlania w Serwisie, a także w dowolnym miejscu za pośrednictwem sieci Internet, w tym w wyszukiwarkach internetowych (jak np. Google), portalach społecznościowych (np. Facebook, Instagram, YouTube). Udzielenie licencji jest konieczne dla pełnego korzystania z Serwisu.
5. Treść każdego Ogłoszenia powinna spełniać wymogi techniczne określone przez Administratora i prezentowane w kreatorze Ogłoszenia udostępnianym w Serwisie.
6. Użytkownik zachowuje swobodę określenia treści Ogłoszenia, pod warunkiem, że mieści się ona w granicach prawa i spełnia następujące wymagania:
a) Ogłoszenie sporządzone zostanie w języku polskim lub obcym, nie będzie zawierało słów powszechnie uznanych za wulgarne lub obraźliwe;
b) Ogłoszenie zostanie przypisane do właściwej Kategorii i podkategorii tematycznej z uwagi na Przedmiot Ogłoszenia;
c) wskazany zostanie temat Ogłoszenia;
d) zawarta zostanie cena końcowa w złotych polskich (wraz kwotą podatku VAT, jeżeli znajduje zastosowanie) bądź podana zostanie informacja o możliwości negocjacji ceny lub informacja, iż Przedmiot Ogłoszenia jest oferowany za darmo. Niniejsze postanowienie nie dotyczy Ogłoszeń w Kategoriach Praca oraz Usługi, dla których wskazanie wynagrodzenia jest elementem obowiązkowym Ogłoszenia;
e) treść Ogłoszenia powinna zawierać jasny, dokładny i kompletny opis Przedmiotu Ogłoszenia, zgodny z prawdą i niewprowadzający w błąd;
f) dane kontaktowe mogą zostać podane wyłącznie we wskazanych w tym celu polach kreatora;
g) jedno Ogłoszenie może dotyczyć wyłącznie jednego Przedmiotu Ogłoszenia;
h) konieczne jest wskazanie czy Ogłoszenie dotyczy pojedynczej sztuki, kilku sztuk czy kompletu (komplet oznacza zestaw elementów stanowiących jedną całość).
i) w treści Ogłoszenia nie można zamieszczać treści takich jak w szczególności: reklamy, treści promocyjne i ogłoszeniowe, adresy stron internetowych oraz innych elementów prowadzących Użytkowników do serwisów świadczących takie same lub podobne usługi jak Administrator.
7. Publikacja Ogłoszenia w Serwisie dokonywana jest przez Użytkownika poprzez kliknięcie w ikonę „Dodaj ogłoszenie” lub podobną oraz dokonanie płatności (tylko w odniesieniu do Ogłoszeń płatnych).
8. Emisja Ogłoszenia w Serwisie rozpoczyna się niezwłocznie po jego akceptacji przez Administratora dokonanej w terminie nie dłuższym niż 24h i trwa przez okres wskazany przez Użytkownika z dostępnych opcji, jednak nie dłużej niż do momentu wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
a) Użytkownik dokonał zmiany Ogłoszenia w sposób wskazujący, iż dotyczy ono innego Przedmiotu Ogłoszenia niż ten, którego dotyczyło pierwotnie;
b) Użytkownik usunął Ogłoszenie.
9. W okresie emisji Ogłoszenia w Serwisie Użytkownik może modyfikować jego treść i jego niektóre parametry oraz usunąć Ogłoszenie.
10. Po zakończeniu emisji Ogłoszenia niezależnie od przyczyny, Ogłoszenie zostaje zarchiwizowane w odpowiedniej zakładce Konta, gdzie dostępne jest dla Użytkownika przez okres jednego roku chyba że Użytkownik sam usunie zarchiwizowane Ogłoszenie przed upływem tego terminu. Użytkownik powinien we własnym zakresie archiwizować treść Ogłoszenia.


§ 8. USŁUGI PROMOWANIA
 
1. Odpłatne Usługi Promowania obejmują promocję Ogłoszenia lub promocję firmy Użytkownika korzystającego z Serwisu w związku z prowadzoną we własnym imieniu działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Użytkownik chcąc zwiększyć atrakcyjność Ogłoszenia może skorzystać z płatnych usług w postaci:
- promowania Ogłoszenia na stronie głównej Serwisu,
- promowania Ogłoszenia w Kategorii,
- wyświetlania ogłoszenia w całym kraju niezależnie od ustawień wyszukiwarki,
- oznaczenia Ogłoszenia jako PILNE,
- odświeżenia Ogłoszenia, tj. zmiany jego pozycji na liście Ogłoszeń, mającej na celu zaprezentowanie Ogłoszenia większej ilości potencjalnie zainteresowanych Użytkowników /podbicia Ogłoszenia
zgodnie z Cennikiem za wyświetlanie i promowanie
3. Użytkownik może skorzystać z każdej z Usług Promowania w momencie publikacji Ogłoszenia lub w trakcie jego emisji.
4. Usługi Promowania są realizowane względem pojedynczego Ogłoszenia.
5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność Usług Promowania, rozumianą jako rzeczywiste zwiększenie zainteresowania Ogłoszeniem lub jego Przedmiotem Ogłoszenia.
6. Odpłatna promocja firmy Użytkownika obejmuje:
- wpis w katalogu firm,
- promowanie firmy w katalogu
- promowanie firmy na stronie głównej Serwisu
zgodnie z poczynionymi ustaleniami z Administratorem.


§ 7. PŁATNOŚCI
 
1. Transakcje płatnicze w ramach działania Serwisu obsługiwane są przez zewnętrznych Operatorów Płatności.
2. Do dokonania przez Użytkownika płatności niezbędne jest posiadanie przez niego karty płatniczej i/lub konta bankowego bądź innej formy płatności, którą obsługuje Operator Płatności (metody płatności).
3. Po wyborze danej metody płatności w celu realizacji transakcji Użytkownik zobowiązany jest podać niezbędne dane wymagane przez Operatora Płatności.
4. Przed dokonaniem płatności Użytkownik powinien uprzednio zapoznać się i zaakceptować regulamin płatności udostępniany przez danego Operatora Płatności.
5. Regulaminy korzystania z usług przekazu płatności o których mowa w ust. 4 powyżej określają zasady odpowiedzialności Operatora Płatności za należyte wykonanie usługi przekazu płatności oraz zasady obsługi procesu reklamacyjnego związanego z płatnościami dokonanymi w taki sposób.
6. W przypadku niektórych metod płatności zewnętrzny Operator Płatności może pobierać od Użytkownika dodatkowe opłaty, np. opłaty z tytułu transakcji zagranicznych lub inne opłaty związane z obsługą wybranej metody płatności. W celu uzyskania szczegółowych informacji Użytkownik powinien skontaktować się z Operatorem Płatności realizującym daną płatność.


§ 8. KONSUMENCKIE ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 
1. Użytkownik będący Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 (czternastu) dni od jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu.
2. Skorzystanie z prawa odstąpienia od Umowy następuje poprzez poinformowanie Administratora w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 (Konsument) lub Załącznik nr 2 (Przedsiębiorca na prawach konsumenta) do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy Administrator niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od Umowy, dokona zwrotu wszystkich otrzymanych od Użytkownika płatności.
4. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Użytkownik, chyba że wyraźnie zgodzi się on na inne rozwiązanie, które nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Użytkownikowi o świadczenie usług, jeżeli Administrator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Administratora utraci prawo odstąpienia od umowy.


§ 9. REKLAMACJE
 
1. Wszelkie reklamacje Użytkownika dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Administratora należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej biuro@ebudowlaniec.pl z podaniem opisu reklamacji i przyczyn jej zgłoszenia oraz podaniem danych identyfikujących Użytkownika wnoszącego reklamację.
2. Z zakresu reklamacji wyłączone są wady, usterki i nieprawidłowości wynikające z:
a) błędów lub pomyłek Użytkownika,
b) nieprawidłowego funkcjonowania przeglądarki internetowej lub łączy telekomunikacyjnych po stronie Użytkownika,
c) działalności podmiotów trzecich, które nie uczestniczą z inicjatywy Administratora w świadczeniu usług za pośrednictwem Serwisu.
3. Jeżeli podane w reklamacji informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwraca się do Użytkownika składającego reklamację o ich uzupełnienie.
4. Administrator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin ten liczy się od dnia dostarczenia uzupełnionej reklamacji.
5. Odpowiedź na reklamację zawierająca sposób jej rozpatrzenia, zostanie wysłana wyłącznie na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym na wyraźną prośbę Użytkownika będącego Konsumentem, Administrator wysyła odpowiedź na reklamację na inny adres poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na wskazany adres do korespondencji.
6. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń znajdują się na stronie internetowej www.uokik.gov.pl.
7. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
8. Spór może być również rozpatrywany przez sąd polubowny o ile postępowanie reklamacyjne zostało zakończone i obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory mogą zostać poddane rozstrzygnięciu sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i właściwością ogólną.
9. Reklamacje dotyczące Przedmiotu Ogłoszenia należy zgłaszać bezpośrednio do Użytkownika publikującego dane Ogłoszenie.


§ 10. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
 
1. Zawartość Serwisu na którą składają się w szczególności, lecz niewyłącznie: teksty, grafika, logotypy, efekty dźwiękowe, materiały wideo, zarejestrowane znaki towarowe oraz kompilacja, układ, a także wygląd Serwisu, bądź też oprogramowanie zapewniające jego działanie, stanowią przedmiot praw autorskich lub praw własności przemysłowej przysługujących Administratorowi i podlegają prawnej ochronie.
2. Korzystając z Serwisu, jak i uzyskując dostęp do prezentowanych w nim treści, Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać postanowień Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa i nie podejmować działań stanowiących naruszenie praw własności intelektualnej.


§ 11. CZAS TRWANIA UMOWY I JEJ ROZWIĄZANIE
 
1. Umowa zostaje zawarta z chwilą Rejestracji na czas nieokreślony.
2. Umowa może zostać rozwiązana przez Użytkownika w każdym czasie bez zachowania okresu wypowiedzenia.
3. Rozwiązanie Umowy przez Użytkownika może nastąpić przez:
a) wybranie i potwierdzenie opcji „Usuń konto” w Koncie Użytkownika
b) formularz kontaktowy dostępny z poziomu Konta Użytkownika,
4. Administrator uprawniony jest do rozwiązania umowy i usunięcia Konta Użytkownika w przypadku, gdy:
a) Użytkownik nie logował się do Serwisu przez okres kolejnych 12 miesięcy;
b) Użytkownik łamie postanowienia Regulaminu.
5. Rozwiązanie Umowy skutkuje usunięciem Konta Użytkownika przez Administratora i od tego momentu Użytkownik traci dostęp do informacji przekazanych lub wygenerowanych w toku korzystania z Serwisu.
6. Rozwiązanie umowy Konta będzie skuteczne od chwili jego dokonania (na przyszłość), niewykorzystane kwoty opłat za Usługi Odpłatne nie podlegają zwrotowi.
.

§ 12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Ebudowlaniec Sp. z o.o. jako administrator Danych Osobowych zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich Danych Osobowych i treści przekazywanych przez Użytkownika w związku z korzystaniem przez niego z Serwisu.
2. Dane Osobowe przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)”. Użytkownik, który dokonał Rejestracji w ramach Serwisu ma prawo wglądu do swoich Danych Osobowych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane Osobowe można przeglądać oraz zmieniać po zalogowaniu do Serwisu, w ramach indywidualnego Konta.
3. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników zawiera Polityka prywatności znajdująca się na stronie internetowej Serwisu.

 
§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2021 r.
2. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Może ona być spowodowana w szczególności zmianami ustawodawczymi bądź zmianami praktyki stosowania prawa, rozwojem technologii internetowych, zmianami zasad korzystania z Serwisu. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Serwisie na podstronie: „Regulamin”.
3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.
4. Nie stanowi zmiany Regulaminu zmiana zawartych w nim danych teleadresowych dotyczących Administratora ani zmiana jego danych wynikająca ze zmiany formy prawnej prowadzenia przez niego działalności.
5. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Użytkownika będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, które przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającym Konsumentom lub Przedsiębiorcom na prawach konsumenta określone uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
6. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Użytkownika.
7. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, której przedmiotem są usługi świadczone w ramach Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.


ZAŁĄCZNIK nr 1 - WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY DLA KONSUMENTA
ZAŁĄCZNIK nr 2 - WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY DLA PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA
Do góry